North Korea letter just a Trump 'rant': Turnbull - Bắc Hàn nhắc Úc giữ mình đừng lại gần Trump

Oct 24, 2017, 07:09 AM

North Korea has written an open letter to Australia's Federal Parliament urging it to distance itself from the Trump administration. The country described itself as a "fully-fledged nuclear power" and said any attempt by the United States to destroy it could lead to a "horrible nuclear disaster". - Bắc Hàn gởi thư ngõ cho chính phủ Liên Bang Úc khuyến cáo phải tránh xa chính quyền Trump bởi vì họ "một quốc gia có đầy đủ sức mạnh hạt nhân" như cách Bắc Hàn tự gọi mình trong bức thư ngõ mà Mỹ muốn tìm cách triệt hạ thì sẽ dẫn đến hậu quả hạt nhân thảm khốc