More Aboriginal and Torres Strait Islander students finishing Year 12: Census - Thêm nhiều người thổ dân Úc học hết lớp 12

Oct 26, 2017, 04:43 AM

Increasing numbers of Aboriginal and Torres Strait Islander students are finishing Year 12 and going on to further study. Education groups say the figures from the 2016 nationwide Census are encouraging, but more resources are needed to speed up progress. - Số lượng sinh viên thổ Dân và eo biển Torres Strait hoàn thành lớp 12 và học sau đại học ngày càng gia tăng. Các tổ chức giáo dục cho biết con số thống kê từ cuộc điều tra Dân số năm 2016 rất đáng khích lệ, nhưng cần có thêm nhiều nguồn lực để đẩy nhanh sự tiến bộ này.