'I will not be complicit': Republican senators fiercely rebuke Trump - Hai Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa chống đối ông Trump mãnh liệt

Oct 26, 2017, 06:34 AM

In the United States, tensions amongst Republicans over President Donald Trump have boiled over as two senators accused him of debasing US politics as well as the country's standing abroad. - Tại Hoa kỳ căng thẳng gia tăng trong số các đảng viên Cộng hòa đối với Tổng thống Donald Trump khi 2 Thượng nghị sĩ cáo buộc ông làm giảm giá trị của chính trường Mỹ cũng như vị thế của Mỹ ở hải ngoại.