Indigenous descendants to commemorate 100th anniversary of Battle of Beersheba - Hậu duệ Thổ Dân kỷ niệm 100 năm trận đánh Beersheba

Oct 26, 2017, 06:34 AM

Next week (31/10) marks 100 years since the charge of the Light Horse Brigade at the Battle of Beersheba - Vào cuối tháng nầy ngày 31 tháng10 đánh dấu 100 năm kể từ ngày Lữ Đoàn Kỵ Binh của Úc tham gia  trận chiến Beersheba.