Pressure mounts on employment minister over union raids - Áp lực gia tăng lên bà Tổng Trưởng Nhân Dụng về vụ lục soát văn phòng nghiệp đoàn

Oct 27, 2017, 06:48 AM

Employment Minister Michaelia Cash is standing firm as questions mount around her involvement in a media leak. - Tổng trưởng Nhân dụng Michaelia Cash vẫn duy trì lập luận của bà khi các câu hỏi ngày càng nhiều về việc bà có dính líu trong vụ tiết lộ tin tức đến giới truyền thông trong vụ đột khích của cảnh sát. hay không.