Vietnam Review (28/10/2017) - Việt Nam tuần qua (28/10/2017)

Oct 27, 2017, 06:25 AM

The case of student Phan Kim Khanh with 6 years imprisonment and 4 years of house arrest, Khanh was sentenced so bad over the estimate of Ha Huy Son advocate for Khanh. - Vụ án của sinh viên Phan Kim Khánh với 6 năm tù và 4 năm quản chế. Khánh bị bản án nặng như vậy ngoài dự liệu của luật sư Hà Huy Sơn biện hộ cho Khánh.