Mixed reactions in Barcelona to Puigdemont's call for opposition to Madrid - Phản ứng lẫn lộn tại Barcelona trước lời kêu gọi của ông Puigdemont chống lại Madrid

Oct 30, 2017, 06:14 AM

Tensions in Spain are continuing to rise, as the sacked Catalan leader calls for 'democratic opposition' to the central government. - Căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng tại Tây Ban Nha khi nhà lãnh đạo xứ Catalonia kêu gọi nên có sự đối lập dân chủ đối với chính phủ trung ương.