Turnbull Government under pressure after losing two ministers - Vấn đề song tịch của các thành viên Quốc Hội tiếp tục gây áp lực lên Chính phủ Turnbull

Oct 30, 2017, 07:57 AM

The government has come under fire over it's decision to allow the leader and deputy leader of the Nationals to keep their ministries while their eligibility to sit in parliament was in doubt.   - Chính phủ Liên bang đang bị chỉ trích nặng nề vì quyết định cho phép lãnh đạo và phó lãnh đạo Đảng quốc gia nắm giữ các bộ của họ, trong khi khả năng ở lại Quốc hội của chính họ đã nằm trong sự ngờ vực.