Indigenous 'Voice to Parliament' vote needed: Referendum Council - Đề xuất có thêm tiếng nói cho người Thổ dân ở Quốc hội

Oct 30, 2017, 08:01 AM

The federal government has defended its rejection of a proposal to create a parliamentary voice for Aboriginal people, and enshrine it in the constitution. - Chính phủ Liên bang đã bảo vệ cho việc bác bỏ để nghị nhằm tạo tao ra một cơ chế trong Quốc hội, qua đó người Thổ dân Úc có thể có tiếng nói về mặt luật pháp.