Study in Australia (164) Procrastination - Du học ở Úc (164) Tâm lý trì hoãn… lợi hay hại?

Oct 31, 2017, 05:25 AM

Exam season. Procrastination, your friend or enemy? - Nghiên cứu chứng minh rằng tâm lý trì hoãn trong một số trường hợp sẽ thúc đẩy sáng tạo và hiệu quả công việc, gọi là trì hoãn tích cực. Vậy ‘trì hoãn tích cực’ là gì?