Calls to audit all MPs' citizenship after yet another case - Kêu gọi kiểm tra quốc tịch các vị dân cử sau một vụ song tịch khác xảy ra

Nov 01, 2017, 07:02 AM

The dual-citizenship saga plaguing federal parliament is moving to a possibly bigger stage, with revelations of the eighth parliamentarian to be caught up in it. - Thảm kịch về song tịch đã gây tai họa cho Quốc hội liên bang nay lại chuyển sang một giai đoạn quan trọng hơn với một nhân vật thứ tám bị kẹt vào tình trạng nầy.