Tax & You (100) Time for tax adjustment and debts - Thế và bạn (100) Thời hạn để điều chỉnh hồ sơ thuế và nợ thuế

Nov 03, 2017, 07:06 AM

So far this tax season seems to have ended for self- declared taxpayers, but if you keep an accountant registered for the filing, the time limit can be extended. - Đến nay mùa khai thuễ xem như đã chấm dứt cho nhũng người tự khai thuế quang trang mạng, thế nhưng nếu quí vị nhở một kế toán viên có đăng ký khai hộ, thì thời hạn có thể được kéo dài.