Issues to be raised at APEC, Danang Vietnam - Những vấn đề cần nêu lên trước Apec 2017 tại Đà Nẳng, Việt Nam

Nov 03, 2017, 07:10 AM

Leaders of 21 nations will attend the APEC Asia Pacific Economic Cooperation Summit in Da Nang, Vietnam next week. - Vào tuần sau, các nguyên thủ của 21 quốc gia sẽ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương tức APEC tại thành phố Đà Nẳng, Việt Nam.