Vietnam Review (4/11/2017) - Việt Nam tuần qua (4/11/2017)

Nov 03, 2017, 07:10 AM

The red flag gang blossomed in many parts of Vietnam, raising concerns that the movement would resemble the Red Army during the Cultural Revolution in China. - Nhóm cờ đỏ xuất hiện ngang nhiên tại nhiều nơi ở Việt Nam gây nhiều quan ngại, liệu phong trào nầy có giống như Hồng Vệ Binh thời Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc hay không.