Paul Huy Nguyen got 90% popular vote in NSW VCA Election - Liên danh Bảo tồn và Phát triển NSW nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng

Nov 04, 2017, 07:21 AM

Paul Huy Nguyen got 90% popular vote in NSW VCA Election - Có 1840 người tham gia bầu cử Ban chấp hành CĐNVTD NSW vào ngày thứ Bảy 4/11. 90% lá phiếu tín nhiệm là tiền đề tốt đẹp để Liên danh Bảo tồn và Phát triển vững tin trong việc lèo lái các hoạt động của cộng đồng người Việt tự do trong nhiệm kỳ mới.