Australia rejects a NZ offer to resettle 150 refugees - Úc bác bỏ đề nghị của New Zealand muốn nhận định cư 150 người tỵ nạn

Nov 06, 2017, 06:16 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull has again knocked back a New Zealand offer to resettle 150 refugees, as the Manus Island Detention Centre stand-off continues. - Thủ tướng Malcolm Turnbull một lần nữa đã bác bỏ đề nghị của New Zealand nhằm cho phép 150 người tỵ nạn được định cư tại quốc gia nầy, trong khi căng thẳng tại Trung Tâm Giam Giữ trên đảo Manus vẫn tiếp tục.