Helping international students feel at home - Giúp đỡ sinh viên quốc tế cảm thấy như ở nhà

Nov 06, 2017, 06:16 AM

International students make up Australia's third-largest export industry, contributing a record $28 billion to the economy last financial year. - Sinh viên ngoại quốc chiếm một phần ba lợi tức về kỹ nghệ xuất cảng tại chỗ của Úc với con số kỷ lục là 28 tỷ đô la góp vào nền kinh tế Úc trong năm tài chính vừa qua.