Settlement guide: Paying for University in Australia - Hướng dẫn định cư: Trả chi phí để vào đại học ở Úc

Nov 06, 2017, 08:53 AM

Australia is one of the most expensive countries in the world when it comes to higher education. - Úc là một trong những quốc do có chi phí về giáo dục bậc đại học cao nhất thế giới.