'This is not an audit': PM announces citizenship status measures - "Không phải là kiểm tra quốc tịch", Thủ Tướng loan báo ćac biện pháp khai báo quốc tịch

Nov 07, 2017, 06:13 AM

The Prime Minister and the Opposition Leader have agreed to work together to increase transparency around the citizenship status of all federal parliamentarians. - Thủ tướng và lãnh đạo đối lập đã đồng ý tìm cách làm sáng tỏ tình trạng quốc tịch của tất cả thành viên trong Quốc hội liên bang.