Turnbull concedes there could be yet more citizenship trouble - Turnbull thừa nhận có thể còn nhiều khó khăn về chuyện song tịch

Nov 08, 2017, 05:43 AM

The Prime Minister has conceded his parliamentary majority could be at risk under his planned fix for the citizenship crisis. - Thủ tướng Malcolm Turnbull thừa nhận thế đa số của ông tại Quốc hội có thể gặp nguy cơ theo kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng về vấn đề song tịch.