Trump urges negotiation with North Korea - Trump thúc giục thương thuyết với Bắc Hàn

Nov 08, 2017, 05:43 AM

United States President Donald Trump has suggested a deal to end the nuclear standoff with North Korean leader Kim Jong-un, following weeks of threats to destroy North Korea. - Tổng thống Donald Trump đề nghị nên có một thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về nguyên tử với nhà lãnh đạo Bắc hàn Kim Yong Un, theo sau nhiều tuần lễ ông Trump đe dọa hủy diệt Bắc hàn.