Helping preserve ancient cultures with modern technology - Giúp người Thổ dân bảo tồn văn hóa bằng công nghệ hiện đại

Nov 08, 2017, 07:30 AM

There are concerns the tradition of sharing stories, passed down by Aboriginal elders, through the generations, is being lost or forgotten. - Các học sinh trẻ người Thổ dân đang dạy cho những thế hệ lớn tuổi cách sử dụng công nghệ, nhằm bảo tồn lịch sử của họ.