PM and Opposition Leader fail to agree on deal to end ongoing citizenship crisis - Thủ Tướng và Lãnh Đạo đối lập chưa thỏa thuận về việc chấm dứt khủng hoảng về song tịch

Nov 09, 2017, 06:31 AM

The Prime Minister says he is considering calling back all federal parliamentarians to Canberra for extra sitting days before Christmas to help deal with the dual citizenship saga. - Thủ tướng Malcolm Turnbull hiện xem xét liệu có triệu tập Quốc hội tại Canberra để nhóm họp thêm trước Giáng sinh hầu giải quyết vấn nạn về song tịch.