Second Generations (120): ‘Vietnam, Sunshine and Me’ by Anh Phan - Thế hệ thứ Hai (Bài 120) Phan Anh và ‘Vietnam, Sunshine and Me’

Nov 09, 2017, 04:17 AM

Anh Phans photography explores the diversity in Sunshine, driven by her fascination in exploring and understanding different cultures living and thriving together. Influenced by her Vietnamese heritage, she seeks to document the ways the Vietnamese community is represented in Sunshine in particular; how it holds on to identity, tradition, food and language. - Là một trong tám người được chọn tham gia dự án ‘Sunshine Photo Project’ của SBS, cô giáo Phan Anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc Việt cũng như văn hóa Việt của mình qua loạt hình phản ánh sự đa dạng văn hóa ở vùng Sunshine, phía tây thành phố Melbourne. Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của Phan Anh cùng mẹ trong cuộc hành trình tìm hiểu về cội nguồn Việt của mình.