Mathematical Chess - Ra mắt sách Mathematical Chess

Nov 09, 2017, 06:41 AM

The booklet of Mathematical Chess written by Ho Van Hoa will be presented to compatriots from 2 to 5 pm on 17/12/2017 at the Sydney Community Cultural and Community Center in Bonytigg NSW. - Tập sách Mathematical Chess do giáo sư Hồ Văn Hòa soạn thảo sẽ được giới thiệu với đồng hương vào lúc 2 đến 5 giờ chiều ngày 17/12/2017 tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Sydney ở Bonnyrigg NSW.