Support programs helping refugees find employment - Chương trình hỗ trợ giúp người tỵ nạn tìm việc làm

Nov 09, 2017, 06:34 AM

Australia's unemployment rate has been hitting record lows, but it's a case of mixed fortunes for our new arrivals. - Thất nghiệp tại Úc đã đạt mức thấp kỷ lục thế nhưng đối với những người mới đến Úc thì vấn đề tìm kiếm công ăn việc làm là chuyện mang tính chất may rủi.