Vietnam Review (11/11/2017) - Việt Nam tuần qua (11/11/2017)

Nov 10, 2017, 06:55 AM

With the Asia Pacific Economic Cooperation Forum, Dr. Nguyen Quang A said that because it was an economic meeting, human rights issues were rarely addressed by leaders. - Với Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương Apec, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng do đây là cuộc họp về kinh tế nên chuyện nhân quyền ít được các nhà lãnh đạo khác nói đến.