Australia Review (11/11/2017) - Nước Úc trong tuần (11/11/2017)

Nov 10, 2017, 07:20 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull and Opposition Leader Bill Shorten continue to question each other's commitment to resolving the dual citizenship saga, as more politicans become embroiled. - Thủ tướng Malcolm Turnbull hiện xem xét liệu có kéo dài khóa họp Quốc hội để giải quyết cho xong vấn đề song tịch của các dân biểu. Ông đã gặp gỡ lãnh tụ đối lập để thảo luận cách thức để tiến hành kiểm tra quốc tịch của các thành viên quốc hội nhưng cả hai vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.