Australia's human rights under scrutiny: UN - Liên Hiệp Quốc chỉ trích vấn đề nhân quyền của Úc

Nov 13, 2017, 06:24 AM

Australia has been condemned by the United Nations for its failure to respond appropriately to U-N humanitarian guidance. - Nước Úc đã bị Liên hiệp quốc chỉ trích mạnh mẽ về việc không đáp ứng thỏa đáng về các tiêu chuẩn nhân quyền của Liên hiệp quốc.