VIVA: Want to age better? Stay alive. - VIVA: Muốn có tuổi già thoải mái? Hãy giữ cơ thể hoạt động.

Nov 13, 2017, 09:20 AM

We're living longer than ever before, so staying active is key to fitness and health: but what exercise is right for you? - Chúng ta hiện sống lâu hơn trước, vì thế, tiếp tục hoạt động là  chìa khoá để có được cơ thể khỏe mạnh.Nhưng loại thể dục nào thích hợp với quý vị?