Apology does little to mute calls to sack British Foreign Secretary - Xin lỗi chẳng dập tắt được lời kêu gọi Ngoại Trưởng Anh từ chức

Nov 14, 2017, 05:46 AM

British Foreign Secretary Boris Johnson has formally apologised for comments he made about an Iranian-British woman currently jailed in Iran. - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã chính thức xin lỗi về những lời bình luận đã đưa ra về một phụ nữ Anh gốc Iran hiện bị cầm tù tại Iran.