Paul Huy Nguyen of VCA NSW gives his reactions to SSM results - Cộng động người Việt nghĩ gì trước kết quả ủng hộ hôn nhân đồng giới?

Nov 15, 2017, 05:10 AM

Interview Paul Huy Nguyen of VCA NSW about SSM results - Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch đắc cử BCH CĐNVTD NSW nói mọi người, chống cũng như ủng hộ, đều đã có tiếng nói về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới và ý kiến của họ sẽ được tôn trọng.