கருத்துப் பதிவேற்றப் பகுதிக்கு தடை விதிக்கப்படலாம்!

Mar 12, 02:15 AM

அதன் தொடர்பில் சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வர அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக தொடர்பு மற்றும் பல்லூடக அமைச்சர் Gobind Singh Deo தெரிவித்தார்.

#TML