Print this
Download

Khanun storm landed in Vietnam - Bão Khanun đổ bộ vào Việt Nam