ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ : ಆಯುಧಪೂಜೆ ಯಂದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಡಿಯುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಪೂಜೆ Prahalad rao with RJBhavana.

View our embed guidelines