Akordeon i muzyka polska

C
almost 3 years ago, Altendorf, Chemnitz, Germany