اهل توویترم

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم

over 3 years ago
1 comment

__shaape
خیلی خوب بود :))) ایول
__shaape over 3 years ago