اهل توویترم

C

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم

almost 4 years ago
1 comment

__shaape
خیلی خوب بود :))) ایول
__shaape almost 4 years ago