Romney spox on BBC attacks Obama Sandy response

Nov 06, 2012, 04:38 PM, Royal Tunbridge Wells, Kent, England

#obama #romney #election2012 #bbc #sandy