What to wear in Hong Kong?

Feb 02, 2013, 02:58 PM, Causeway Bay, Hong Kong Island, Hong Kong