47 2a Korintanoj 06.01-10

May 15, 2013, 12:22 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians