47 2a Korintanoj 08.01-15

May 15, 2013, 12:29 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians