47 2a Korintanoj 08.16-24

May 15, 2013, 12:30 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians