47 2a Korintanoj 09.06-09

May 15, 2013, 12:32 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians