Boo to you...again!

May 23, 2013, 09:20 PM, Numazu, Shizuoka Prefecture, Japan