Blekinge Torhamns socken dialektexempel

Oct 18, 2013, 02:15 PM

Dialektexempel från Dialekt och ortnamnsarkivet i Lund, DAL. Blekinge Blekinge, Torhamns socken Inspelat 1960 MI: Manlig informant född 1891 (69 år) Int: Intervjuare (Det finns flera intervjuare men de särskiljs inte i utskriften.)

MI: da hade vi (..) va vi kalla blekingseker Int: jaha MI: n blekingseka # de va (..) vill sajja fön (nu) masjineriet kåmm te Int: jaha MI: den fåsste masjinbauten ja sau han kåmm te härute nittanhundratrettån Int: jaha MI: sa han jekk eee mellan Gräbbegaurden å (..) mellan Gräbbegaurden å öane hä me pråviant fö kreonan Int: jaha MI: unne mabliseringstidn # å de va Viktar Olsen pa Stennshamn Int: ha Int: va de en tvåtaktare va MI: va Int: va de ente en tvåtaktare MI: jo visst va di de # visst va di de # visst va di de # ja å å förut da hade vi sôm ja sae nössens blekingseke(r) å blekingsbauta # fast di va i daulit sjikk # hä va bauta såm va sina fämti aur gammel (---) Int: å segel va va de fö segel MI: de va segel da hade vi sprit (..) å ja mena storesegel å fåkk Int: jaha MI: ja # å va de nånn ståre baut sa hade vi en fåkk vi kallat fö klyven Int: jaha MI: han va utåmm den vannlie fåkken # pa ee va vi kalla båkspröt ell en baumm Int: jaa MI: såm vi satte ut i nesan pa ekan Int: jaha MI: fö å dra väde nä de va lätte go väinn Int: jaha MI: ja Int: men de va ingen gaffel på seglet utan MI: naj de va sprit va vi kalle’t spritsegel te å sätta åpp å (..) å äi äi äi äi nåkken å sau va här en häink ve masten Int: jaha MI: såm va ett halvslag åm å sa va de te å sneo den ögglan sa (att) spritet presis jikk äi Int: jaha MI: å dä fikk di sitta Int: å hur fä- MI: könde’nte ga den Int: hur fäste ni de senn ve masten MI: va # de v- vi m- seglet va fa- va fäst vi masten # å dä nere # dä könn di sätta in tvau rev # de va sajsinga # tvau te var sia över å unne Int: jaha MI: sa di könn knyt(a) opp seglet se # va vi säer att vädret blåuste te ett rev Int: jaha MI: å di skulle nånnstäns da knöt di opp ett rev # va han te tvau rev da knöt di äin bägge reven Int: jaha MI: da ble ju seglet sa läitet såm möjlit # å de va te å fössök å seggla Int: jaha MI: ja å krössa

Översättning

MI: Då hade vi vad vi kallade blekingsekor. Int: Jaha. MI: En blekingseka. Det var, vill säga, innan (nu) maskineriet kom till. Int: Jaha. MI: Den första maskindrivna båten jag såg den kom till härute nittonhundratretton. Int: Jaha. MI: Så den gick mellan Gräbbegården och… mellan Gräbbegården och öarna här med proviant för kronan… Int: Jaha. MI: under mobiliseringstiden. Och det var Viktor Olson på Stenshamn. Int: Ha. Int: Var det en tvåtaktare, va? MI: Va? Int: Var det inte en tvåtaktare? MI: Jo, visst var de det. Visst var de det. Visst var de det. Ja, och förut då hade vi som jag sa nyss blekingsekor och blekingsbåtar. Fast de var i dåligt skick. Här var båtar som var sina femtio år gamla. (---) Int: Och segel, vad var det för segel? MI: Det var segel, då hade vi spri-… och jag menar storsegel och fock. Int: Jaha. MI: Ja. Och var det nån större båt så hade vi en fock vi kallade för klyvaren (dvs. trekantigt segel som sätt på bogsprötet eller särskild bom). Int: Jaha. MI: Den var utanför den vanliga focken på e-… vad vi kallar bogspröt eller en bom… Int: Jaa. MI: som vi satte ut i fören på ekan… Int: Jaha. MI: för att dra väder när det var lätt god vind (dvs. vinden kommer tvärs eller akter om tvärs). Int: Jaha. MI: Ja. Int: Men det var ingen gaffel på seglet utan…? MI: Nej, det var spri-… vad vi kallade det, sprisegel (dvs. segel som hålls utspännt av ett spri, en stång som går diagonalt ut från masten) till att sätta upp och… och i… nocken och så var här en hank vid masten… Int: Jaha. MI: som var ett halvslag om och så var det till att sno den öglan så (att) spriet precis gick i. Int: Jaha. MI: Och där fick de sitta. Int: Och hur fä-…? MI: Kunde inte lossna. Int: Hur fä...