Transference of Merits & Padmasambhava Mantra

Episode 110,  Nov 09, 2013, 10:06 PM