Guri & Gura's Picnic Adventure

Jan 31, 2014, 12:13 PM, Matsumoto, Nagano Prefecture, Japan

By Reiko Nakagawa & Yuriko Yamawaki #YLE #reader #Luna @oyajimbo