Shanghai at night

Jul 02, 2015, 05:28 PM, Shanghai, Shanghai Shi, China