۔فضل آباد ماجوکي کښې د اولس د ستونزو سره مخ دےد سباؤن نمائنده سلمان شاه راپور

Jul 15, 2015, 09:40 AM