#Syria faces rough road to democracy, says Syria-watcher and Dutch diplomat Nikolaos van Dam